KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Gold Autoglass o|arak müşteri odaklı bir anlayışla müşteri şartnamelerine belirtilen ürün/hizmet şartlarına harfiyen uymak suretiyie, topluma ve çevreye duyarlı, sürekligelişmeye açık, gerçkleştirdiği taahhüt işlerinde dünya standartlarına uygun kaliteli ürün ve hizmet vermeyi taahhüt etmeldeyiz.
 
l(anunlara ve merzuata uyumluluk
Gold Autoglass tıaahhüt ettiğl pğelerde, yasal çevre mğvzuatını inceler tÜm bu yaptırımları yerine
getirmeye azami seviyede özen gösterir.
 
Doğal kaynakları korumak
Gold Autoglass tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların
opümum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
 
katı ve tehlikoll atıklan kontrol altında tutmak
Gold Autoglass yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontro] altında tutarak çevreyğ olan etkilerini asgari seviyede tutar.
 
 
Bilinçlendirme ve katılım
Gold Autoglasş kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını kalite, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği konularında biIinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçive diğer paydaşları ile işbirliği iğnde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
 
 
Çevre kirlillğlnl ön|ome
Gold Autoglass uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini ortadan kaldırmak veya minimal seviyeye indirmek ve olası kirliliğin yayılmastnı önler.
 
Sıfır kaza
Goid Autoglass yürüttüğü tüm pğelerde sıfır kayda değer kaza hedefiniyerine getirecek önlemleri aitır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için işi sağlığından ve güvenliğinden ödün vermez.
 
Koruyucu makine ve ekipman kullanımı
Gold Autoglass gerçekleştirdlğltüm faaliyetlerde, işçisağlığını ve güvenliğinioptimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makinğ, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlar'
 
Tçhlikelgri ve kazalan önleme
Gold Autoglass uygulayacağı sistemler ve yöntemler i|e işçi sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde  yöneülmesini ve kayda değer tehlikelerin berüaraf ediimeşini sağlar.